תקנון והסכם הצטרפות

1. כללי:
חברת קארדקום בע"מ  מאפשרת לך לשלוח הודעות טקסט אל צג הטלפון הנייד לכל ארבעת המפעילים הסלולרים הקיימים כיום במדינת ישראל: חברת פרטנר תקשורת, חברת סלקום תקשורת, חברת פלאפון תקשורת וחברת מירס תקשורת. אנא קרא/י בעיון את האמור בהסכם זה. תנאי לשימוש בשירות הנו לחיצה על כפתור אני מסכים בתחתית הדף.

2. ההרשמה לשירות:
על מנת שתוכל/י להשתמש בשירות עליך לבצע את הפעולות הבאות:
2.1. להסכים לתנאי הסכם זה על ידי לחיצה על כפתור אני מסכים בתחתית הדף.
2.2 לזכור את סיסמתך האישית המאפשרת כניסה למערכת .

3. הגנת פרטיות:
3.1  קארדקום בע"מ תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במקרים הבאים:
3.1.1 לשם שיפור השירות.
3.1.2 לצורכי תחזוקת השירות והאתר.
3.1.3 לשם יצירת קשר עמך.
3.2  תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין,לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמא - 1981 וכן בהתאם להסכם זה.
קארדקום בע”מ תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת קארדקום בע”מ אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.
3.3. לפיכך קארדקום בע”מ לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
3.4. קארדקום בע”מ תהא רשאית למסור את הפרטים אשר מסרת בהרשמה לשירות לכל צד שלישי אשר הוכיח, להנחת דעתה של קארדקום בע”מ, כי נעשה שימוש בשירות בניגוד להוראות הסכם זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
3.5. קארדקום בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

4. הצהרות והתחייבות המצטרף לשירות:
אני המעונין להצטרף לשירות משלוח הודעות טקסט מתחייב:
4.1. אני מסכים לכל האמור בהסכם זה באשר לשימוש בפרטים שמסרתי ובאשר למדיניות הגנת הפרטיות של קארדקום בע”מ
.
4.2 באחריותי הלקוח, לקבל את הסכמת הנמענים לקבלת ההודעות אותם אני מעביר.
4.3 אני מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ואני משחרר את קארדקום בע”מ מכל אחריות אם הפרטים שמסרתי יגיעו לידי צדדים שלישיים.
4.4. אני מבין את תנאי ההתקשרות לקבלת שירות משלוח הודעות טקסט ומצהיר כי הובא לידיעתי כל מידע הדרוש לשם שימוש בשירות משלוח הודעות טקסט לרבות מגבלות השירות במספר התווים בהם ניתן להשתמש בשירות וכיוב.
4.4. אני אהיה אחראי/ת באופן בלעדי לשימוש שיעשה בשמי ובסיסמת המערכת.
4.5. אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מוגבל, בשלב זה, לתחומי הכיסוי של ארבעת הרשתות הסלולריות הפועלות בשטח מדינת ישראל.
4.6. לא אעשה באמצעות השירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם להוראות הסכם זה.
4.7. תוכן ההודעה וכמו כן מטרת העברת ההודעה הינה על אחריותו האישית של המשתמש.
4.8. לפיכך קארדקום בע”מ לא תישא בכל אחראיות בגין שימוש במערכת שאינו לצורך העברת הודעות אישיות.
4.9. אני מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
4.10. אני מתחייב לא לעשות שימוש בהרשמה לשירות ו/או בשירות, בשמו ו/או בפרטיו של אחר ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בהרשמה לו באמצעות יישומים למיניהם אשר מטרתם להזדהות בשמו של אחר ו/או לעשות שימוש בפרטיו.

5. שירותיי משלוח הודעות טקסט דרך המערכת כפוף להסכמי השרות של קארדקום בע”מ עם ארבעת המפעילים הסלולרים.

6. זכויות קניין רוחני:
6.1. קארדקום בע”מ הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של אתר קארדקום בע”מ וכן בכל קובץ גרפי, טקסט וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או לצדדים שלשיים את הנ"ל ללא אישור מפורש ובכתב מקארדקום בע”מ
.
6.2. קארדקום בע”מ הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות במאגר כתובות הדואר האלקטרוני, הסיסמאות ושאר הפרטים הנמסרים על ידי המצטרפים לשירות.

7. הגבלת אחריות:
7.1. אני משחרר את קארדקום בע”מ מכל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר יגרמו לי ואשר עילתם במישרין ו/או בעקיפין בכשל ו/או טעות ו/או כשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או נובעים מכוח עליון, מצבי מלחמה וחירום למינהם, צווים והגבלות ממשליות עירוניות ו/או אחרות, מגבלות בטיחותיות או ביטחוניות או עילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת קארדקום בע”מ
.
7.2. אני מודע כי שירות משלוח הודעות טקסט נשען על זמינותה תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט ולפיכך לא אבוא בכל טענה כלפי קארדקום בע”מ אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בהעברת הודעות טקסט אשר עילתם במישרין ו/או בעקיפין הינה בתקלות ו/או בכשלים של רשת האינטרנט כמפורט לעיל.
7.3. אני מודע לכך כי שירות משלוח ההודעות מבוסס על איכות ורציפות התקשורת הסלולרית בארץ של כל אחת מהמפעילים הסלולרים.
7.4. אני משחרר את קארדקום בע”מ מכל אחריות ישירה או עקיפה , לתכנים ו/או למסרים אשר יועברו על ידי באמצעות השירות. אני מתחייב לשאת בכל אחריות לנזק אובדן או הפסד אשר יגרם לקארדקום בע”מ ו/או לצדדים שלשיים כתוצאה משימוש שלי בשירות בניגוד להוראות הסכם ו/או בניגוד לכל דין.

8. תמיכה:
קארדקום בע”מ מתחייבת לספק תמיכה באופן הקשור לתפעול השירות זאת כפוף להסכם תמיכה פרטני בין קארדקום בע”מ למשתמש.

9. הדין החל וסמכות שיפוט:
9.1. על תוקפותו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
9.2. סמכות השיפוט בכל הקשור לתקפותו פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל -אביב יפו.

10. שונות:
10.1 הסכם זה מבטא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו.
10.2. המשתמש מתחייב בזה לעקוב אחר הודעות שוטפות באשר לשירות כפי שתתפרסמנה באתר מעת לעת.